Obchodné podmienky

Obchodné podmienky – www.armo.sk je držiteľom bezpečnostného certifikátu pre podmienky bezpečného nákupu. Táto webová stránka používa certifikát SSL spoločnosti Comodo na zabezpečenie online transakcií pre zákazníkov a kvalitné obchodné podmienky. Čo to pre Vás znamená? Všetky údaje, ktoré odošlete na túto webovú stránku prostredníctvom odkazu https, budú bezpečne zašifrované pomocou najsilnejších dostupných algoritmov Certifikát SSL, ktorý sa používa na týchto webových stránkach. Kvalitné obchodné podmienky a záruka vo výške 10 000 EUR na ďalšiu ochranu zákazníckych nákupov. Kvalitné obchodné podmienky a výber služby Comodo SSL majitelia tejto stránky ukázali, že bezpečnosť zákazníkov je najvyššou prioritou.

1. Vymedzenie pojmov

  • predávajúci – ARMO-SK s.r.o., Molecova 4/B, 84104 Bratislava, IČO: 51 83 83 62
  • kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
  • tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.armo.sk
  • objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, súhlasom s obchodnými podmienkami, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky alebo v sklade internetového obchodu, ak je tento zakúpený priamo na kamennej predajni. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje aj na priemyselné výrobky, ktoré sú dodávané výhradne ako objednávka na zákazku prípadne aj s dodávkou na adresu zákazníka. To znamená, že zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní, ak objednaný tovar, bol vyrobený na mieru, bol zhotovený na základe osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa na základe jeho požiadavky na kompletnú montáž zariadenia.

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárných dní od prevzatia tovaru pri nákupe prostredníctvom eshopu. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

  • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
  • tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý
  • tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe
  • tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 15 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

d) Ak zakúpený tovar zákazníkovi nevyhovuje, či už veľkosťou, tvarom, cenou, farbou alebo ide o nevhodný výber, nejedná sa o vadu výrobku. Zákazník nemá zákonom upravené právo vynucovať od predávajúceho výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, ak daný tovar nemá vady. Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť zákazníkovi peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný tovar.

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

6. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

b) Pri nákupe nad 300 € na dobierku alebo pri osobnom odbere, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

c) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

7. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 2-5rokov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vylúčené závady a poškodenia tovaru spôsobené živelnou pohromou.

d) Ak zákazník požaduje vybavenie reklamácie priamo u zákazníka alebo v sídle firmy dodávateľa (platí len pri priemyselných šijacích strojoch) je povinný uhradiť náklady na dopravu (podľa aktuálneho cenníka 0,50 EUR za km bez DPH) k zákazníkovi a späť do miesta sídla dodávateľa, ešte pred samotným výjazdom na miesto, kde sa nachádza zariadenie určené na opravu. Vybavenie reklamácie zariadenia je možné využiť aj kuriérsku službu, ktorú hradí zákazník v plnej výške (zvoz, dovoz) podľa platného cenníka prepravcu.

8. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti ARMO-SK s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke:
https://armo.sk/informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov/

9. Záverečné ustanovenia

Ak zákazka nebude zákazníkom (objednávateľ) vyzdvihnutá do 1 mesiaca po dátume, kedy mala byť hotová, firma ARMO-SK s.r.o. je oprávnená účtovať poplatok za uskladnenie a to 1,- EUR s DPH za každý začatý kalendárny deň po dni keď mala byť zákazka hotová § 656 ods. 1 O.Z.

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Pre dôvody poskytovania, čo najlepších služieb sú všetky telefonické rozhovory nahrávané.

10. Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box č.5, 820 07 Bratislava.